Oskarshamns näringsliv

Oskarshamn är en kommun i en glest befolkad region, med svag befolkningstillväxt och hög medelålder. Hushållen i kommunen är förhållandevis små. Vår arbetsmarknad och näringsliv är starkt, vilket kännetecknas av hög förvärvsintensitet och låg arbetslöshet. Näringslivet präglas av energisektorn och en stark verkstads- och fordonsrelaterad industri. Sällanköpshandeln är däremot relativt liten men besöksnäringen växer. Stora internationellt ägda företag bidrar till nationens välfärd och ger Oskarshamnarna goda möjligheter till trygga och välbetalda jobb. Det ser ljust ut, men vi har också utmaningar.

Företagsklimatet i Oskarshamn måste bli bättre och nyföretagandet öka. Därför satsas det målmedvetet på att utveckla entreprenörskapet. En annan av Oskarshamns utmaningar är framför allt männens låga utbildningsnivå. Det blir dock bättre framöver. För fortsatt tillväxt i Oskarshamn krävs en god infrastruktur och ett bättre bostadsutbud. Vi ser fram emot Inre Hamnen och övriga planerade bostadsområden.

Skiss över Norra kajen från Oskarshamns kommun.

Oskarshamn är en kommun i en glest befolkad region

Oskarshamns geografiska läge och vår relativt sett glest befolkade region innebär såväl ut-maningar som möjligheter. Utmaningarna är bland annat att långsiktigt kunna tillhanda-hålla god samhällsservice och bra kommunikationer för arbetspendling och transporter. Möjligheterna finns i tillgången till allt mer efterfrågade resurser i form av attraktiva natur- och kulturmiljöer, platser för rekreation och utrymme för eftertanke; värden som globalt är en ökande bristvara. Generellt sett har sydöstra Sverige en befolkningsutveckling som mycket påminner om landets norra delar. Under de senaste 50 åren är det endast sex län som har sämre utveckling – Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Går vi sedan så långt tillbaka som till år 1990 är Kalmar län det län som haft sämst utveckling av samtliga län i vårt land. Om vi inte lyckas ändra den negativa trenden står vi inför stora utmaningar för att kunna behålla och utveckla vårt näringsliv och andra samhällsbärande funktioner. Mer statistik om Oskarshamns befolkning hittar du här.

Vår arbetsmarknad är stark

Ett bevis på arbetsmarknadens styrka är den kraftiga nettoinpendlingen till kommunen. Oskarshamns näringsliv består av flera arbetsplatser som lockar till sig en stor del av arbetskraften från andra kommuner i länet. Förvärvsintensiteten i Oskarshamn är hög i förhållande till såväl länet som riket. Det gäller för både män och kvinnor. Hög förvärvsintensitet innebär att en stor del av befolkningen har anställning på ett företag eller i någon annan form av organisation. Det är bara 22 av landets kommuner som har högre förvärvsintensitet än Oskarshamn. Två av dem återfinner vi i Kalmar län – Mörbylånga och Vimmerby. Oskarshamn är också en kommun med låg arbetslöshet. I kombination med en hög förvärvsintensitet innebär det att det är förhållandevis lätt att få jobb i vår kommun. Utmaningen blir att få ungdomar att vilja välja en framtid i vår kommun.

Näringslivet präglas av energisektorn och en stark verkstads- och fordonsrelaterad industri

Om det är någon bransch i Oskarshamn som sticker ut mer än andra, så är det energisektorn. Vi talar om Oskarshamn som Kommunen med energi. Ett naturligt varumärke för vår kommun. I Oskarshamn finns många företag med energirelaterad produktion. Främst OKG som innan beslut om nedskärning år 2015 svarat för cirka 10 procent av Sveriges elproduktion. Förutom den egna verksamheten har företaget sedan länge ett utvecklat samarbete med ett stort antal lokala konsultföretag och leverantörer av olika varor och tjänster. Elajo är det största av de företag som har nära koppling till OKG. Oskarshamn är efter Östhammar tillsammans den kommun som har procentuellt sett flest anställda inom näringsgrenen.
Oskarshamns industri är stark och är något av motorn inom länets näringsliv. Någon större företagsnedläggning har inte drabbat kommunen sedan 1960-talets varvskris. I jämförelse med länet har Oskarshamn en stark sysselsättningsutveckling vilket innebär att rekryteringsutmaningarna blir allt påtagligare. Industrin tillhör dock den del av näringslivet som under senare år har fått vidkännas kraftigt ökande krav från de stora kundföretagen. Samtidigt som konkurrensen har hårdnat. Mer information om näringslivets struktur hittar du här

Framtidens näringsliv

Idag ser vi nya handelsplatser planeras, samtidigt som vi har en levande stadskärna med varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö. Vi ser nya företag växa fram, möjligheter till högre utbildningar förbättras och en befolkningsexpansion som satt igång flera spännande bostadsprojekt. Stoltheten i vår historia och utvecklingen idag gör det inte särskilt svårt att se möjligheterna i vår framtid.

Fakta om Oskarshamns näringsliv

På Oskarshamns kommuns hemsida hittar du nyttig information, statistik och fakta som på olika sätt rör Oskarshamns näringsliv. Är det något du saknar – vänligen kontakta oss på Attraktiva Oskarshamn så ska vi försöka hjälpa dig att hitta rätt! 

Länktips

Vill du ha mer statistik om vårt näringsliv ger vi dig följande tips: