Riktlinjer Föreningslyftet

Följande riktlinjer gäller för att ansökningar till Föreningslyftet ska kunna godkännas.

1. Inledning

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Oskarshamn, för boende och besökare. Projektet löper från 2016 tom 2018 och innebär att en miljon kronor avsätt varje år under projektets löptid, d v s totalt tre miljoner kronor. Pengar ska kunna sökas av alla allmännyttiga föreningar. Viktiga parametrar vid tilldelning av medel kommer att vara föreningens egeninsats och hur många som kommer att få del av insatsen, utöver föreningens egna medlemmar. Det är en fördel om det är något som sätter Oskarshamn på kartan och bidrar till ökat antal besökare till kommunen.

2. Organisation

Administration av ansökningarna, vilka kan skickas in när som helst under året, sker via bolaget Attraktiva Oskarshamn med hjälp av presidiet för föreningen Attraktiva Oskarshamns styrelse. Beslut om tilldelning av bidrag fattas av ovannämnda styrelse vid två tillfällen per år.

3. Regler

§1 Inledning

Bidrag kan utgå enligt följande normer till förening med säte i kommunen. Sökande föreningsmedlemmar ska till övervägande del vara mantalsskrivna i kommunen. Projekt kan ske i samverkan mellan föreningar och/eller andra samverkanspartners.

§2 Bidragsvillkor

För att kvalificera sig för bidrag gäller följande:
1) Att föreningen/föreningsalliansen har minst tio (10) registrerade medlemmar och är uppbyggd och fungerar enligt vedertagna demokratiska principer.

2) Att föreningen/föreningsalliansen arbetar efter antagna stadgar.

3) Att följande uppgifter lämnas till bidragsgivaren:

Vid ansökan:
– Antal medlemmar i föreningen
– Redogörelse för projektet med beskrivning av målgrupp/syfte, kostnader/finansiering och genomförande
– Ansökan görs via www.attraktivaoskarshamn.com/foreningslyftet

Efter projektslut:
– Dokumentation av verifierade kostnader samt kortfattad redogörelse för projektets genomförande.

4) Att anläggning som beviljats bidrag ägs eller disponeras av föreningen, av föreningen majoritets ägt bolag eller sammanslutning av föreningar i t ex föreningsallians i minst 5 år efterbidragets beviljande.

§3 Bidragsnormer

Huvudsyftet med bidraget är att skapa tillgängliga aktiviteter och kultur/idrottsmiljöer med stor öppenhet och riktad till breda målgrupper. En viktig del är även att öka antalet besökare till Oskarshamns kommun och bidra till platsens attraktivitet, utveckling och tillväxt.

Bidrag kan även utgå till anläggnings- och kultur/idrottsmiljöprojekt som främjar tillgängligheten för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö, klimat och säkerhet.

Bidrag kan därtill utgå till om- och tillbyggnad av miljöer som skapar nya aktivitetsytor eller krävs för att befintlig anläggning eller miljö ska kunna användas på bästa sätt. Under förutsättning att den nya miljön kommer en bredare målgrupp tillgodo än enbart de egna föreningsmedlemmarna.

Bidrag lämnas inte till drift av föreningens ordinarie verksamhet.

Bidrag lämnas inte för tränings-, tävlings-, och individuella redskap eller utrustning. Bidrag lämnas inte heller till löpande eller periodiskt underhåll.
 
Bidrag lämnas inte till religiösa eller politiska organisationer.
 
Bidraget utbetalas efter beslut, av den ideella föreningen Attraktiva Oskarshamns styrelse, och baserar sig på redovisade kostnader, aktiva deltagare enligt medlemsförteckning samt projektbeskrivning.
 
Bidrag som ej nyttjats för ansökans ändamål ska återbetalas.