Handel

En levande handel och stadskärna bygger attraktivitet

I vår ambition att vara en attraktiv plats så är det många olika områden som berörs. Ett av dessa viktiga områden är handeln och här strävar vi efter att ett bra och komplett shoppingutbud som matchar den lokala efterfrågan.

En väl utvecklad lokal handel är en viktig attraktivitetsfaktor. Det är av stor vikt att vi långsiktigt fortsätter verka för en utvecklad lokal handel. Det är också viktigt att vi bearbetar kända handelskedjor, inte minst sällanköpshandeln, för att på så vis få till stånd kompletterande etableringar till det befintliga handelsutbudet.

Attraktiva Oskarshamn AB samverkar nära föreningen Handel Oskarshamn som samlar handelsföretag, konditorier och restauranger. Attraktiva Oskarshamn AB har efter upphandling av Oskarshamns kommun fått uppdraget att tillsammans med berörda parter, fastighetsägare, handlare, Oskarshamns kommun – bedriva utveckling av handel och stadskärna.

Om föreningen Handel Oskarshamn

Logga för Handel Oskarshamn

Syftet med föreningen Handel Oskarshamn är att verka för att höja medlemmarnas yrkesinsikter, verka för kollegialt samförstånd medlemmarna emellan, företräda och bevaka handelns utveckling lokalt samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen gällande aktiviteter och evenemang som marknadsför handeln i Oskarshamn.

Vi som jobbar med handel och stadskärna

Vi är flera personer som jobbar med olika delar inom handel och stadskärna. Vi vill gärna hjälpa dig som vill veta mer om vårt arbete och vara med och utveckla Oskarshamn.

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss på 0491-77 000 eller info@oskarshamn.com så hjälper vi dig efter dina behov.

Om handeln i Oskarshamn

Sysselsättningsmässigt är handeln relativt liten i Oskarshamns kommun. Dock har vårt handelsindex ökat rejält på senare år vilket är ett resultat av hårt arbetet och satsningar från kommun och privata aktörer.

När det gäller sällanköpsvaror omsätter handeln i kommunen betydligt mindre än vad försäljningsunderlaget medger. Oskarshamnarna köper således kläder, möbler, elektronik med mera till stor del i andra kommuner än den egna. Detta medför att handeln i Oskarshamns kommun även totalt sett omsätter mindre än vad den lokala köpkraften medger.

Strukturen på handeln i kommunen är under förändring. Ett antal större investeringar har skett i stadskärnan vilket inneburit både att ett antal befintliga aktörer har kunnat utvecklas samt att ett antal nyetableringar kommit till. Parallellt pågår ett projekt där ett externt handelsområde växer fram vid mellersta infarten. Området kompletterar och kan stärka såväl stadskärna som hela ortens handelskonkurrens.

Dagligvaruhandeln, som i betydande grad har ett liknande upptagningsområde som arbetspendlingen till kommunen, är dock fortsatt starkare än sällanköpshandeln. Den omfattande och växande nettoinpendlingen till Oskarshamn ger ett stärkt underlag för bland annat lokala livsmedelsbutiker, men innebär inte på samma vis fler kunder för lokala sällanköpsvaruhandlare.