Om Attraktiva Oskarshamn ekonomisk förening

Den ekonomiska föreningen Attraktiva Oskarshamn bildades 2011 genom ett samordnat initiativ av ledningsgrupperna för de tidigare samverkansprojekten Attraktiva Oskarshamn och Marknad Oskarshamn samt Oskarshamns kommun. I dess stadgar anges att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bidra till stärkt attraktivitet, utveckling och tillväxt i Oskarshamn. Medlemskapet i föreningen är i alla sammanhang kopplat till ett erläggande av serviceavgift till det operativa servicebolaget Attraktiva Oskarshamn AB. 

Föreningsverksamhet

Föreningen Attraktiva Oskarshamn har som huvudsaklig uppgift att utforma, delge och följa upp ägardirektiv till servicebolaget Attraktiva Oskarshamn AB. En andra huvudsyssla för föreningen och dess styrelse är att med högkvalitet säkerställa hanteringen av Föreningslyftet. Det innebär att värdera, prioritera och besluta kring användningen av de medel som mervärdes avtalet tillskjuter för att vidareutveckla ortens föreningsliv. Denna uppgift tilldelas föreningen av styrgruppen för mervärdesavtalet.

Ytterligare en primär uppgift för föreningen är att verka för att Oskarshamns kommuninnevånare ska identifiera sig med orten och känna stolthet över de möjligheter som står till buds här avseende att bo, leva,jobba, handla och uppleva. Medlet för att åstadkomma detta är att tillsammans med bolaget bibringa kunskap om dessa möjligheter, huvudsakligen med nätverkande som affärsmodell. Genom nätverkande skapas förutsättningar för medborgarna att initiera, inspirera och påverka till utvecklingsorienterade aktiviteter för ortens bästa. Därigenom skapas också förutsättningar för att de även ska kunna utgöra ambassadörer för Oskarshamn i sina kontakter med andra invånare och besökare.

Gränsdragningar kring vad som sker i ägarföreningens regi och vad som bolaget tillhandahåller i form av finansiering, resurser och kompetens klarställs löpande.